پرش به محتوا
سامانه توسعه روستایی گلستان
در سرفصل سیمای طبیعی و انسانی استان ظرفیت های طبیعی استان شامل چهره‌های طبیعی شامل اشکال زمین ریختی، آب و هوا (اقلیم)، پوشش و تنوع گیاهی و جانوی و سایر پدیده های طبیعی، ظرفیت های انسانی استان شامل جمعیت، سواد، نژاد و زبان، تاریخ، ساختار اداری و کوچ‌نشینی و در نهایت مخاطرات تهدید کننده استان شامل بلایای طبیعی ناگهانی وبلایای طبیعی تدریجی تشریح و شناخت کلی از استان سمنان ارائه می گردد.

بلایای طبیعی و مخاطرات تهدید کننده

بلیه طبیعی به پدیده های طبیعی گفته می شود که موجب خسارات گسترده انسانی، مادی و محیطی شود و جامعه آمادگی و توانایی کافی جهت مقابله با آن را نداشته باشد. بلایای طبیعی به دو دسته بلایای طبیعی ناگهانی و بلایای طبیعی تدریجی طبقه بندی می شوند.

تا کنون بر اساس آمارهای بین المللی حدود 43 بلیه طبیعی شناخته شده است که میتوان به این موارد اشاره نمود:

1- خشکسالی، 2- چرخندحاره ای، 3- سیل منطقه ای، 4- زلزله، 5- آتشفشان، 6- طوفان برون حاره ای، 7- تسونامی، 8- آتش سوزی در مراتع و مزارع، 9- فرسایش خاک، 10- بالاآمدن سطح آب دریا، 11- کوه یخ شناور، 12- طوفان غبار، 13- زمین لغزه، 14- فرسایش ساحل، 15- بهمن سنگریزه، 16- لغزش و خزش خاک، 17- تورنادو، 18- طوفان برف، 19- یخهای ساحلی، 20- سیل آنی، 21- طوفان تندری، 22- صاعقه، 23- کولاک برف، 24- امواج اقیانوسی، 25- طوفان تگرگ، 26- تگرگ ریزه، 27- باد شدید محلی، 28- فرو نشینی هوا، 29- جریان های سطحی و واریزه از ماسه شن و رس، 30- جریاناتی که با باد پشتیبانی می شوند، 31- ریزش تخته سنگی، 32- سرمازدگی محصولات کشاورزی، 33- گرمازدگی، 34- گردباد، 35- سوز باد، 36- سیاه باد دریایی، 37- موج گرما، 38- تهاجم آفات، 39- آزاد شدن مواد خطرناک، 40- مقادیر بالای درجه حرارت، 41- قحطی، 42- بیماریهای فراگیر.

میزان خطرپذیری نسبت به بلایای طبیعی با توجه به داده های موجود به صورت زیر است:

خطر زلزله

زمین لرزه، پدیده طبیعی و جنبش ناگهانی زمین در اثر آزاد شدن مقدار زیاد انرژی در زمان بسیار کوتاه است. دانش کنونی انسان هنوز به روش قطعی برای پیش بینی دقیق زمان، مکان و قدرت یا بزرگای زمین لرزه دست نیافته است. اما براساس علوم احتمالات و فعالیت لرزه خیزی گسل ها، دوره بازگشت زمین لرزه ها، می توان خطرپذیری زلزله را در پهنه مناطق مشخص کرد. پهنه بندی میزان خطر زلزله به صورت زیر است

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

گسل ها

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

زلزله های ثبت شده

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

پتانسیل سیل

سیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین و طوفانی شدن می‌باشد. در خلال یا پس از یک بارندگی شدید، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهای آن، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آتی منطقه را مشخص کرد. اصولاً بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است. وضعیت استان از نظر پتانسیل سیل به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

زمین لغزه های ثبت شده

زمین‌لغزش یا رانش زمین یا زمین‌لغزه به حرکت لایه‌های رسوبی غیر متراکم و متراکمی بر روی سطح شیب‌دار که ناپایدار شده‌اند به سمت پایین را گویند. حرکت نزولی در رانش زمین ممکن است بسیار کند رخ دهد (تنها چند میلی‌متر در سال) یا با سرعت بسیار بروز کند و تأثیرات مصیبت‌باری به جای بگذارد. زمین لغزه های ثبت شده استان به صورت زیر است

موقعیت وقوع زمین لغزش ها

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.
سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

فرسایش خاک

فرسایش خاک عبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاك سطح زمین طی فرایندی است که ذرات خاک از بستر خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می شوند.

فرسایش خاک فرایندی منفی طبیعی وغیر طبیعی است که در مناطق خشک ونیمه خشک ومناطق سیلاب زده رخ می‌دهد. بدین صورت که خاک تخریب گردیده زمین حاصلخیزی خودرا از دست می‌دهد. در این حال گیاه نرویده محل به صحرا مبدل می‌گردد.

خاك یكی از مهم ترین منابع طبیعی هر كشور است. فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاك و متروك شدن مزارع می گردد و از این راه خسارات زیاد و جبران ناپذیری را به جا می گذارد، بلكه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و كاهش ظرفیت آبگیری آن ها نیز زیان های فراوانی را سبب می‌گردد. پهنه بندی فرسایش خاک به صورت زیر است

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

نقاط حادثه خیز

در این خصوص داده ای در دسترس نیست