پرش به محتوا
سامانه توسعه روستایی گلستان

ارتباطات

ارتباطات

ارتباطات یک فرایند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین قسمتها، و معمولا از طریق یک رشته علائم می باشد. ارتباطات نقش انکارناپذیری در کیفیت زندگی و کنترل و انسان بر پیرامون خود و یادگیری از آن دارد. امروزه ارتباطات از طریق فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات صورت می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجموعه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستيابی مطلوب به اطلاعات ، گفته می شود . برای تحقق ارتباطات و تبادل اطلاعات بین دو نقطه لازم است که سه بخش زيرساخت اطلاعات،  فن آوری های اطلاعات و  کاربردهای اطلاعات باهم و هماهنگ کار کنند.

زيرساخت اطلاعاتی به منزله فونداسيون زيرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، مطرح بوده که امکان ارائه سرويس ها و خدمات اطلاعاتی را با کيفت مطلوب، فراهم می نمايد. زیرساخت اطلاعات که رکن اصلی است خود به دو بخش زیرساخت سخت افزاری و زیرساخت نرم افزاری فناوری اطلاعات قابل تقسیم است.

1- زیرساخت سخت افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات

زیرساخت سخت افزاری شامل، شبکه های مخابراتی و موبایل، فناوری های انتقال، سیستم های ماهواره ای، شبکه های پستی، و ارتباطات محلی، منطقه ای و کشوری است. وضعیت استان از نظر خطوط مخابرات به صورت زیر است:

شاخص‌هاي كليدي بخش پست:

تعداد مراسلات پستی:

تعداد مرسولات پستي صادرشده درون استانی 2369777 درسال 1395 بوده که با42/35 درصد کاهش در سال1396 به 1530413 مرسوله رسیده است.

از مجموع 1530413 مرسوله صادره استان در سال1396، 1087408مورد عادی، 131849 مورد نامه، 1173 مورد بسته و کیسه سفارشی، 17266 مورد مطبوعات و 949 مورد امانت، 264299 مورد پاکت و 15837مورد بسته‌های کوچک (پیشتاز) ، 11565پاکت و 67 مورد بسته )پست ویژه) بوده است.

بیشترین مرسولات پستی درون استانی در شهرستان سمنان با 125هزارو6704 مرسوله می‌باشد.

هم‌چنین ميزان مرسولات پستي صادر شده برون استانی در اين سال به 2032591 مرسوله بالغ شده است. نسبت به سال 95 نيز افزایش 99/7 درصدی داشته است که اين افزایش در همه بخش‌ها به جز بسته و کیسه سفارشی، بسته پیشتاز و پاکت پست ویژه مشاهده می‌گردد. مرسولات پستی صادرشده در بخش‌ مطبوعات رشد44/138 درصدی را نشان میدهد

از مجموع 2032591 مرسوله صادره استان در سال 1396،  1671202 مورد عادی، 98068 مورد نامه، 19148 مورد بسته‌ و کیسه، 732 مورد مطبوعات، 13729مورد امانات و 189575 مورد پاکت و 23582 مورد بسته پیشتاز ، 12599 مورد پاکت و 3956 مورد پست ویژه بوده است. بیش‌ترین مرسولات پستی صادرشده برون استانی مربوط به شهرستان سمنان با 125هزار و 6704 مرسوله می‌باشد.

تعداد مرسولات پستي صادرشده به مقصد خارج از کشور 550 درسال 1395  بوده که  با 18/20 درصد افزایش درسال1396 به 661 مرسوله رسیده است.

 

      انواع مرسولات پستي صادر شده درون استاني

سال و شهرستان

جمع

عادي

سفارشي

نامه

بسته و کيسه

مطبوعات

امانت

1395

2369777

1850000

142059

1623

7864

1054

1396

1530413

1087408

131849

1173

17266

949

آرادان

7202

4712

373

1

0

1

دامغان

174164

120802

21226

21

0

166

سرخه

4351

0

1579

0

0

0

سمنان

862305

650139

69421

798

4823

270

شاهرود

329440

220748

25793

125

12410

328

گرمسار

100409

54354

8857

201

14

178

مهديشهر

41491

29071

4023

27

19

6

ميامي

11051

7582

577

0

0

0

 

 

سال و شهرستان

پيشتاز

پست ويژه

پاکت

بسته

پاکت

بسته

1395

335088

6714

25233

142

1396

264299

15837

11565

67

آرادان

1817

6

288

4

دامغان

29687

788

1461

13

سرخه

2766

3

3

0

سمنان

118513

14538

3782

21

شاهرود

65855

313

3847

21

گرمسار

34650

113

2034

8

مهديشهر

8280

65

0

0

ميامي

2731

11

150

0

 

مأخذ: سالنامه آماری سال 1396

انواع مرسولات پستي صادر شده برون استاني

سال و شهرستان

جمع

عادي

سفارشي

نامه

بسته­و کيسه

مطبوعات

امانت

1395

1882149

1550000

78081

20441

307

10877

1396

2032591

1671202

98068

19148

732

13729

آرادان

8139

6376

419

0

0

20

دامغان

192787

163439

9328

1310

0

521

سرخه

2129

0

413

129

0

178

سمنان

1256704

1079600

51262

7557

428

6956

شاهرود

381075

298659

14952

6234

282

1220

گرمسار

118843

73538

10958

2696

18

4486

مهديشهر

60664

39332

10091

1222

4

341

ميامي

12250

10258

645

0

0

7

 

 

سال و شهرستان

پيشتاز

پست ويژه

پاکت

بسته

پاکت

بسته

1395

178367

23881

16394

3801

1396

189575

23582

12599

3956

آرادان

887

93

317

27

دامغان

13623

825

3204

537

سرخه

1145

217

41

6

سمنان

93063

11165

5584

1089

شاهرود

52543

4966

1991

228

گرمسار

22096

2123

921

2007

مهديشهر

4972

4099

541

62

ميامي

1246

94

0

0

 

مأخذ :سالنامه آماری سال 1396

 

تعداد تلفن های منصوبه و مشغول به کار:

با توجه به اطلاعات جدول ذیل، استان سمنان در سال 1396 دارای 346203 تلفن منصوبه بوده است که نسبت به سال 1395، 31/0 درصد افزایش داشته است. هم‌چنین تعداد 327959 شماره تلفن‌های ثابت مشغول به کار بوده است که نسبت به سال قبل 51/0درصد افزایش داشته است. هم‌چنین از کل تلفن‌های ثابت مشغول به کار تعداد 268010 مشترک معادل 39/0 شهری ، تعداد 59949 مشترک معادل 02/1 درصد روستایی بوده است.

1-3-ج- تعداد تلفن‌هاي ثابت منصوبه و مشغول به کار در مناطق شهري و روستايي داراي ارتباط تلفني

سال و شهرستان

کل

شهري

روستايي

روستاهاي داراي ارتباط تلفني

منصوبه

مشغول به کار

منصوبه

مشغول به کار

منصوبه

مشغول به کار

1395

345117

326309

276031

266967

69086

59342

478

1396

346203

327959

281663

268010

64540

59949

478

آرادان(2)

6832

6171

3264

2953

3568

3218

000

دامغان

48574

46308

37911

36167

10663

10141

101

سرخه (3)

8344

7387

4800

4560

3544

2827

000

سمنان

94422

91253

88343

86059

6079

5194

92

شاهرود

108528

103043

91450

86488

17078

16555

181

گرمسار

46295

42508

33915

30975

12380

11533

80

مهديشهر

21540

20230

19480

18386

2060

1844

24

ميامي

11668

11059

2500

2422

9168

8637

0

 
  1. تعداد 1500 شماره تلفن به صورت wll دایر بوده است که در سر جمع استان منظور شده است.
  2. اطلاعات روستاهاي داراي ارتباط تلفني شهرستان گرمسار شامل اطلاعات شهرستان آرادان نیز میباشد.
  3. اطلاعات روستاهاي داراي ارتباط تلفني شهرستان سمنان شامل اطلاعات شهرستان سرخه نیز میباشد.

مأخـذ : سالنامه آماری استان 1396

 

 

خطوط واگذار شده تلفن همراه كه از سال 75 در استان شروع شده است در سال 95 و 96 به ترتیب به 759733 و 850597 مشترک همراه اول ، ایرانسل به ترتیب 869819 و 1009584 و رایتل به ترتیب 81274 و 103732  ارتقاء يافته است. خطوط مشغول به کار در سال 95و 96 به ترتیب همراه اول 488840 و 541638 ، ایرانسل 354383 و 406579 و رایتل 22269 و24718 مشترک بوده است.

 2-3-ج- خطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکيک نوع خط و اپراتور

سال

همراه اول 

خطوط واگذار شده

خطوط مشغول به کار

جمع

دائمي

اعتباري

جمع

دائمي

اعتباري

1395

759733

194690

565043

488840

159338

329502

1396

850597

197152

653445

541638

162453

379185

 

 

سال

ايرانسل

خطوط واگذار شده

خطوط مشغول به کار

جمع

دائمي

اعتباري

جمع

دائمي

اعتباري

1395

869819

9188

860631

354383

3544

350839

1396

1009584

21132

988452

406579

4066

402513

 

 

سال

رايتل

خطوط واگذار شده

خطوط مشغول به کار

جمع

دیتا

دائمي

اعتباري

جمع

دیتا

دائمي

اعتباري

1395(1)

81274

3844

1266

76164

22269

22269

202

50970

1396(1)

103732

5290

1421

97021

24718

1261

339

23118

 

(1) اختلاف در سرجمع مربوط به سیمکارت‌های دیتا می‌باشد.

مأخـذ : سالنامه آماری استان1396 

1396

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

2- زیرساخت نرم افزاری و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

زیرساخت نرم افزاری شامل، انواع سرویس های مخابراتی و پستی شامل سرویس های صوتی، تصویری، چندرسانه ای، داده ای و اینترنتی است که اهالی ساکن در استان را قادر می کند با محیط پیرامون خود در قالب این سرویس های متنوع ارتباط برقرار نمایند. درخصوص زیرساخت نرم افزای استان داده ای در دسترس نیست.


در سرفصل سیمای طبیعی و انسانی استان ظرفیت های طبیعی استان شامل چهره‌های طبیعی شامل اشکال زمین ریختی، آب و هوا (اقلیم)، پوشش و تنوع گیاهی و جانوی و سایر پدیده های طبیعی، ظرفیت های انسانی استان شامل جمعیت، سواد، نژاد و زبان، تاریخ، ساختار اداری و کوچ‌نشینی و در نهایت مخاطرات تهدید کننده استان شامل بلایای طبیعی ناگهانی وبلایای طبیعی تدریجی تشریح و شناخت کلی از استان سمنان ارائه می گردد.

جغرافیای طبیعی

 

در جغرافیای طبیعی، چهره‌های طبیعی شامل اشکال زمین ریختی، آب و هوا (اقلیم)، پوشش و تنوع گیاهی و جانوی و سایر پدیده های طبیعی استان بررسی می گردد. هدف از این بررسی درک فیزیکی بهتر  طبیعت استان است. داده های موجود از استان ، وضعیت زمین ریخت، ارتفاع از سطح دریا، و وضعیت اقلیمی استان را پوشش می دهد. استان از نظر جغرافیای طبیعی به صورت زیر است:

ارتفاع از سطح دریا

ارتفاع از سطح دریا عبارتی است که به میزان ارتفاع عارضه یا نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‌های آزاد اشاره دارد. از ویژگی‌های ارتفاع از سطح دریا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع، ۶ درجه کاهش دمای هوا را در پی دارد.
  • هر ۳۰۰ متر افزایش ارتفاع، اشعهٔ ماوراء بنفش خورشید، ۴٪ افزایش می‌یابد.

 

ناهمواری ها و ارتفاع از سطح دریا

راهنمای نقشه

مقیاس نقشه :1301219.35

زمین ریخت منطقه

زمین ریخت به اشکال ناهمواری‌های سطح زمین گفته می شود. زمین ریخت استان به صورت زیر است:

سازند زمین

سازند به مجموع لایه‌هایی گفته می‌شود که دارای ترکیب سنگ‌شناسی مشخص بوده و در سطح نسبتاً وسیعی گسترش و امتداد داشته، حد فاصل آن با لایه‌های زیرین و بالایی کاملا مشخص باشد، همچنین زمان رسوب‌گذاری در طول امتداد آن یکسان و قابل نقشه‌برداری باشد. سازند زمین استان دارای ویژگی های زیر است.

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

زمین شناسی

وضعیت رسوبات و نحوه تشکیل آنها روی زمین و همچنین استفاده های زمین مورد نظر است. وضعیت استان از نظر این پارامتر به صورت زیر است.

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

دشت مرتبط

به زمین مسطح و نسبتاً همواری می‌گویند که معمولاً بلندای کمی داشته باشد. دشت ها از بخش های اصلی حوزه آبریز هستند. این استان با توجه به حوزه آبریز خود در دشت های زیر قرار می گیرد.

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

ویژگی اقلیم و آب و هوا

اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقهٔ جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصه‌های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده می‌شود. وضعیت اقلیم و مشخصات متوسط آب و هوایی استان براساس داده های موجود به صورت زیر است:

تقسیمات اقلیمی از نظر حوضه آبریز

حوضه آبریز منطقه‌ای است که رواناب‌های سطحی آن در یک مسیر مشخص حرکت کرده و در یک نقطه متمرکز می شوند. وضعیت استان از نظر ناحیه آبریز، حوضه آبریز و زیرحوضه آبریز به صورت زیر است:

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.
سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.
شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.
سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.
شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.
سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

متوسط بارش سالانه

بارش سالانه میزان بارندگی است که طی یک سال آبی (از آغاز مهر تا پایان شهریور سال بعد به صورت های مختلف  نم نم باران، باران، برف و باران، برف و تگرگ بر سطح زمین ببارد واحد اندازگیری آن میلی متر می باشد. متوسط بارش سالانه میانگین بلند مدت بارندگی های سالانه می باشد. نواحی بارشی استان و متوسط بارش سالانه آنها طبق جدول زیر است:

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

متوسط دمای سالانه

دمای سالانه میزان دمایی است که از میانگین گیری دمای روزهای مختلف یک سال حاصل می شود. متوسط دمای سالانه میانگین بلند مدت دمای سالانه می باشد. متوسط دمای سالانه منطقه ای که استان در آن واقع است طبق جدول زیر است:

سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.

منابع خاک

خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ هاست. خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تخریب سنگها در نتیجهٔ هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند.

چهار موضوع پتانسیل خاک، کاربری زمین، بافت خاک و حاصلخیزی خاک استان در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.

پتانسیل خاک

اشاره به ویژگی های اصلی خاک و نوع گیاهانی دارند که در آن خاک قابلیت رشد دارند. پتانسیل خاک استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

کاربری زمین

اشاره به که کاربری دارد که از سوی دولت برای اراضی استان در نظر گرفته شده است. کاربری اراضی استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

بافت خاک

اندازه نسبي ذرات خاک را اصطلاحاً بافت خاک گويند که حاکي از ريزي و درشتي خاک مي باشد. بافت در تغذیه و رشد و نمو گیاهان نقش مهمی را ایفا میکند . بافت خاک استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

حاصل خیزی خاک

حاصلخیزی خاک توصیف کننده توانایی و قابلیت خاک برای تامین شرایط رشد پایا، بهینه و مطلوب گیاه است. حاصلخیزی خاک استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

منابع آب

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها 3 درصد از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک خوراکی غیرقابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می‌باشد:

  • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر
  • تأمین انرژی: 2400 لیتر
  • صنایع و معادن: 700 لیتر
  • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منابع آب شیرین

منابع آب شیرین، اصطلاحاً منشأ آبی هستند که مفید یا ظرفیت مفید بودن برای انسان‌ها دارند. مصارف آب شامل فعالیت‌های کشاورزی، صنایع، خانگی و محیط زیست می‌باشد. ۹۶٫۷ درصد کل آب‌های کره زمین شور و مابقی (۲٫۳ درصد) شیرین هستند. بیشتر از دو سوم آب‌های شیرین در یخچال‌های طبیعی و قطب‌های شمال و جنوب زمین قرار دارند. منبع آب شیرین آب در گردش زمین است

منابع آب شیرین به دو قسمت سفره های زیر زمین و اب های سطحی تقسیم می شوند:

آبهای زیر زمینی

آب‌های شیرینی که در خلل و فرج خاک و صخره‌ها (سوراخ‌های خاک و صخره‌ها) موجود است را آب زیرزمینی می‌گویند. همچنین آبی که در لایه‌های آبدار (سفره‌های آب زیرزمینی) زیر سطح ایستابی را نیز شامل می‌شود که نوعی اب شیرین است.

داده های موجود اطلاعاتی در مورد پتانسیل آب های زیر زمینی استان ارائه نمی کنند. منابع آب وابسته به آبهای زیرزمینی از نظر برداشت پذیر بودن قنات، چاه و چشمه می باشد. قنات و چشمه در بخش امور زیر بنایی و تامین آب مورد توجه قرار گرفته است.

تعداد و موقعیت و چشمه های موجود در استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

آبهای سطحی

آب جاری در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را آب سطحی می‌گویند. آب سطحی بطور طبیعی از طریق بارش (برف و باران) تأمین می‌شود و با ورود به دریاها یا تبخیر و یا نفوذ عمقی به سفره‌های آب زیرزمینی از چرخه دسترسی خارج می‌شوند. در مورد وضعیت آب های سطحی استان داده های موجود رودخانه ها و دریاچه ها (شامل دریاچه های مصنوعی) را نشان می دهد

رودخانه ها

رودخانه به بستر و مسیر حرکت «رود» گفته می‌شود. تعداد و موقعیت رودخانه های استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

دریاچه ها

دریاچه محدودهٔ آبی است که به آب‌های آزاد راهی ندارد. تعداد و موقعیت دریاچه های استان به صورت زیر است:

وضعیت و موقعیت دریاچه ها

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.
سایت از نوع تقسیمات کشوری نمی باشد.