پرش به محتوا

 منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است. به عبارت دیگر آمایش سرزمین،  شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد.

مطالعات بر اساس شرح خدمات 90

آینده نگاری فضایی راهی مناسب در رسیدن به اهداف آمایش سرزمین در سطح کشور خواهد بود.

کارگروه آمایش (تعداد جلسات و تعداد مصوبات )

کارگروه آمایش سرزمین