پرش به محتوا
 

چشم انداز توسعه استان سمنان در افق 1410 هجری شمسی

 

 

 

استان سمنان، با بهره گیری بهینه از توان مندی ها و فرصت ها و با چیرگي بر تنگناها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها، پایداری زیست محیطي و منابع طبیعي و بهره برداری كارا از منابع آب و خاک، استاني پیشرفته در زمینه های اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و آمایشي، بر پایه توسعه بخش های صنعت، معدن، صنایع معدنی ، گردشگری ملی و فراملی ، خدمات برتر و منابع آب پایدار، کشاورزی پایدار و پیشتاز در زمینه دفاعی و نظامی می باشد.  

;

قلمروهای دارای اولویت پیشرفت و توسعه تا افق سال 1410در استان سمنان: 

  • پهنه های دست نخورده و بکر کویری در جنوب استان 
  • پهنه های کمتر توجه شده ، پهنه های کوهستانی شمال استان 
  • پهنه های در راه پیشرفت ، پهنه های کشیده شده در راستای محور پرتوان پیشرفت استان ، شامل بزرگراه و راه آهن تهران- مشهد و دیگر امکان های زیرساختی در راستای آن محور 
  • استان سمنان در پیوندتنگاتنگ با استان های منطقه البرزجنوبی و نیز در پیوند با استان های همسایه، جایگاه بسیار مهمی در میانکش های تنگاتنگ کارکردی ، اقتصادی و اجتماعی و مبادله نیروی انسانی و گردشگر خواهد داشت. 

  •