صفحه اصلی

**« نظریه پایه توسعه استان سمنان »** #

( مصوب جلسه مورخ 1393/7/5 شورای برنامه ریزی و توسعه استان)

در راستاي تحقق اهداف چشم اندازبلند مدت توسعه كشور، نظريه پايه توسعه ملي ،جهت گيريهاي آمايش سرزمين،رويكردهاي نوين پدافند غيرعامل،سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،با بهره گيري ازتوان اقشارمختلف مردم به خصوص جوانان وتوجه به ويژگي هاي استان؛ماموريت ها ووظايف اصلي استان برپايه:"توسعه پايدارصنعت، معدن وگردشگري با محوريت محيط زيست وانسان سالم و استفاده ازموقعيت مكاني استان براي پذيرش جمعيت مولد استان هاي همجوار به ويژه تهران" استوارخواهد بود.تكيه بر اولويتهاي فوق مانع بهره گيري از ساير توانمندي ها و ظرفيت هاي استان نخواهد بود. بنابراين ،اصلي ترين راهبردهاي توسعه استان به شرح زير مي باشد:

۱-توسعه فعاليتها و فضاهاي صنعتي به جهت موقعيت مناسب منطقه اي و همجواري با تهران، به منظورتمركز زدائي از تهران با اولويت صنعت حمل ونقل (صنعت خودرو)، صنايع نوين وپيشرفته ، صنايع جانبي نفت ،گازو پتروشيمي،صنايع معدني به ويژه املاح تبخيري با توجه به منابع غني آن دراستان وصنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با ملاحظات محدوديت منابع آب.

۲-شناسائي،اكتشاف،تجهيزوبهره برداري ازمعادن متنوع و غني استان وتوسعه صنايع معدني با تاكيد بر ارتقاء و نوآوري در كليه فعاليت هاي معدني وهمچنين اكتشاف ميادين هيدروكربوري احتمالي مرتبط با گنبدهاي نمكي استان.

۳- تامين وانتقال آب پايه پايدارمورد نياز استان با اولويت شرب وصنعت، از طريق حوضه هاي همجوار با تاكيد برشيرين سازي وانتقال آب ازدرياي خزر .بهينه سازي وافزايش بهره وري آب ، اجراي طرح هاي آبخيزداري، تغذيه مصنوعي وتعادل بخشي و بهره برداري از آبهاي نا متعارف.

۴- ارتقاي سطح بهره برداري از جاذبه هاي طبيعي ، تاريخي و گردشگري از طريق معرفي جاذبه هاي مذكوردرسطح منطقه اي، ملي وبين المللي و توسعه تاسيسات و امكانات گردشگري.

۵- گسترش خدمات بازرگاني نوين و تمركز بر افزايش صادرات كالا وخدمات با تاكيد برايجاد بندرخشك و تقويت و تجهيز زير ساخت هاي بازرگاني به ويژه پايانه هاي صادراتي و مناطق ويژه اقتصادي و تقويت نقش استان بعنوان بارانداز كالاهاي منطقه شمال و شرق كشوردر راستاي تمركز زدائي در نظام نگهداري و توزيع كالا از تهران.

۶- توسعه وتقويت خدمات برتر به منظورپشتيباني ازفرايند توسعه استان دررسته هاي خدمات مشاوره اي،پيمانكاري،مالي،بيمه، حقوقي وبازار يابي.

۷-برنامه ريزي و اجراي الگوي كشت مناسب محصولات باغي وزراعي با رويكرد افزايش عملكرد و ارتقاي راندمان آبياري با تاكيد بر توسعه باغات،گسترش كشت هاي گلخانه اي ومتراكم به ويژه در مناطق خشك و كم آب استان

۸- توسعه كيفي و افزايش بازدهي بخش كشاورزي با تاكيد برتوانمند سازي وارتقاء سطح فناوري، بهره وري عوامل توليد واستفاده حداكثري از شيوه هاي نوين در توليد صنعتي محصولات گياهي و دامي از طريق تقويت زير بخش هاي كشاورزي وصنايع تبديلي و تكميلي استان و ساماندهي عشاير جهت نيل به امنيت غذائي.

۹- توسعه متوازن شبكه ارتباطات و حمل ونقل كالا، مسافرو انرژي با توجه به قرارگيري استان در مسير گذرگاه بين المللي شرقي – غربي كشور و استفاده از موقعيت استان جهت توسعه ارتباط شمال – جنوب كشور .

۱۰ - توسعه امكانات و تجهيزات مخابراتي و رسانه اي و ارتقاي سطح مهارت هاي لازم براي به كارگيري فن آوري ارتباطات و اطلاعات به منظورگسترش دولت وشهرهاي الكترونيك در استان .

۱۱ - گسترش منابع تامين انرژي الكتريكي و توسعه و تجهيز شبكه هاي انتقال وتوزيع آن متناسب با فرايند توسعه استان با تاكيد بر انرژي هاي تجديدپذير مانندانرژي خورشيدي و بادي و همچنين مديريت توليد و مصرف.

۱۲ - توسعه فعاليت هاي آموزشي تحقيقاتي دانشگاهها ،مراكز آموزش عالي و آموزش پزشكي از طريق افزايش همكاري هاي استاني،ملي و بين المللي درمقاطع تحصيلات تكميلي با هدف تربيت نيروي انساني متخصص كارآمد متناسب با مزيتهاي توسعه استان ونياز بازار كار.

۱۳ - توسعه و تقويت فعاليتهاي دانش محورو شركتهاي دانش بنيان ازطريق كانون هاي صنعت و دانش ، پاركهاي علمي و فن آوري و شهركهاي فن آوري درراستاي تجاري سازي محصولات وهمچنين تقويت مراكز علمي - پژوهشي در راستاي انجام پژوهش هاي كاربردي متناسب با مزيتهاي اصلي توسعه استان و با رويكردتوانمند سازي نيروي كار و كارآفريني.

۱۴ -توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي، مهارتي و فناوري و ارتقاي توان كارآفريني با هدف تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر با توجه به الزامات توسعه و گرايشهاي تخصصي فعاليتها دراستان.

۱۵ - تقويت و تجهيز زيرساختهاي مراكزجمعيتي مستعد استان بويژه مسكن مناسب به منظورافزايش توان جذب جمعيت مولداز مناطق پرتراكم مجاور

۱۶ - ايجاد و تقويت زيرساختهاي لازم در حوزه سلامت( بهداشت ،دارو ودرمان).

۱۷ - همگاني نمودن ورزش در جامعه با رويكرد ارتقاء سطح سلامت از طريق مشاركت نهادهاي عمومي و بخش خصوصي.

۱۸ - تقويت ارتباطات بين المللي وجذب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي درحوزه هاي مختلف با توجه به مزيتهاي منطقه اي واجراي پروژه هاي مهم دراستان.

۱۹ - ايجاد وتقويت اشتغال پايداردركانون هاي جمعيتي با تاكيد بر روستاهاي حاشيه كويراز طريق به كارگيري ظرفيتهاي بومي و منطقه اي به منظورتوسعه متوازن مناطق روستائي وكويري.

۲۰ -تقويت توانمنديهاي امنيتي ودفاعي استان در مقياس ملي با توجه به قابليتهاي سرزميني موجود.

۲۱ - بهبود و هدايت نظام خدمات بانكي،بيمه اي،ارزي ومالي كليه واحدهاي توليدي وخدماتي سطح استان درمراكزاداري استان به منظورشفاف سازي اقتصاد.

۲۲ - حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي با تكيه برآموزه هاي ديني، فرهنگ غني بومي و سابقه كهن تاريخي استان بارويكرد برقراري الگوي زندگي اسلامي – ايراني در جامعه .

۲۳ - تنظيم فرايند توسعه استان بر پايه اقليم و ملاحظات زيست محيطي وبا لحاظ مديريت كاهش بلاياي طبيعي ،به منظور ارتقاء سطح پايداري توسعه از طريق اعمال مديريت جامع زيست بوم مبتني بر رويكرد مشاركتي با تاكيد بر كنترل بيابان زائي و حفاظت از منابع آب ، خاك ، هوا و پوشش گياهي، بهره برداري بهينه ازآن به ويژه در حاشيه شمال و زيست گاه هاي ملي و بين المللي.

با توجه به نقش ووظايف تعيين شده براي استان در عرصه ملي و توان آن در پذيرش فعاليت ها و جمعيت جديد، سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور افزايش و روند مهاجر پذيري استان در آينده تشديد خواهد شد.

 **سند چشم انداز توسعه استان** #

(مطالعات آمایش استان ، مهندسین مشاور سامان)

استان سمنان در افق سال 1410:

 1. استان سمنان ،با بهره گیری بهینه از توانمندی ها و فرصت ها و با چیرگی بر تنگناها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها، پایداری زیست محیطی و منابع طبیعی و بهره برداری کارا منابع آب وخاک، استانی پیشرفته در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آمایشی بر پایه توسعه بخش های زیر می باشد:
 • صنعت با فناوری بالا، نو، پاک، پیشرفته و صادراتی با جایگاه تخصصی در صنایع حمل ونقل، خودرو، قطعه سازی، الکترونیک، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، غذایی و دارویی با تأکید بر شکل گیری خوشه های صنعتی، باتوجه به موقعیت مناسب جغرافیایی استان و هم جواری با قطب صنعتی تهران
 • معدن و صنایع معدنی پاک، با بهره برداری بیشینه از توان موجود معدنی فلزی و غیر فلزی، با جایگاه متخصص و صاحب مرتبه ملی در تولید و بهره برداری بهینه از معادن غیر فلزی به ویژه املاح تبخیری
 • گردشگری ملی و فراملی، با پافشاری بر طبیعت گردی، کویر گردی و گردشگری تاریخی و فرهنگی
 • خدمات برتر و روزآمد با تأکید بر آموزش عالی و با توان پذیرش ظرفیت آموزش عالی از استان های همجوار برخوردار از نقش مکمل در ارائه خدمات برتر مورد نیاز استان و کشور در کنار شهر تهران

همچنین، استانی می باشد:

 • برخوردار از منابع آب پایدار از طریق انتقال آب های بین حوزه ای با تأکید بر شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر و بهره برداری بهینه از جریانات سطحی و سفره آب زیرزمینی
 • تولید کننده برتر انرژی های نو ، پاک و تجدید پذیر
 • دارای بازرگانی درون و برون مرزی و ایفاگر نقش بندرخشک و بار انداز کالاهای منطقه شمال و شمال شرق کشور
 • دارای بهره برداران توانمند و کشاورزی پایدار، نوین، رقابتی و مکانیزه، الگوی کشت مناسب باغی و زراعی با رویکرد افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای راندمان آبیاری با تأکید بر باغداری، گیاهان دارویی ، کشت های فشرده و گلخانه ای و توسعه دامپروری ، با استفاده بهینه از منابع آب و خاک جهت تولید محصولات استاندارد
 • پذیرنده جمعیت مولد و فعالیت بویژه از استان های همجوار
 • پیشتاز در زمینه صنایع دفاعی و نظامی و دارای نقش پشتیبانی امنیتی و پدافندی مرکز کشور، با توجه به فابلیت های سرزمینی
 • دارای نهادهای پژوهشی ملی در زمینه علوم وفناوری نوین بویژه در کویر شناسی، تنوع زیستی ، معدن، صنایع الکترونیک و انرژ ی های پاک
 • شهر سمنان به عنوان شهر معین برای عملکرد منطقه مرکزی کشور (حلقه میانی)
 • دارای سامان به هم پیوسته ای از شبکه شهرهای مرکز منطقه ای، مرکز ناحیه ای و مرکزهای محلی و توانمند در کارکردهای اقتصادی در جامعه روستایی
 • دارای شبکه متوازن از راه های زیرزمینی، راه آهن و هوایی، برای پیوند با سراسر کشور و شبکه ها و تأسیسات تولید و انتقال انرژی و ارتقای راه های پیوند دهنده ناحیه های کوهستانی شمال بیابانی جنوب استان
 1. در استان سمنان، پهنه های توسعه عبارتند از:
 • پهنه های در راه پیشرفت، شامل گستره ی دشت های پایکوهی استان ، کشیده شده در راستای محور پیشرفت پرتوان و تجهیز شده شامل آزادراه، بزرگراه و راه آهن تهران- مشهد، برخوردار از بستر پیشرفت ساختاری، کالبدی و سازمان فضایی استان و دارای زمینه های نظام به هم پیوسته از شهرها و روستاهای مرکزی، کارکردهای کشاورزی، دامپروری، صنعتی، معدنی، خدماتی، شبکه های زیربنایی و زیرساخت ها، در آینده استان پیشرفت مداوم خواهند داشت.
 • پهنه های کمتر توجه شده، پهنه های کوهستانی شمال استان باتوجه به برخورداری از اقلیم و منابع طبیعی به نسبت مناسب، در زمینه های باغداری، دامپروری، علوفه کاری، معدن، صنایع پیوسته با کشاورزی و طبیعت گردی پیشرفت های فراوانی خواهند داشت.
 • پهنه های دست نخورده و بکربیابانی در جنوب استان، در زمینه های معدن، صنایع معدنی و کویر گردی پیشرفت فراوانی خواهند داشت.
 • استان سمنان، در پیوند تنگاتنگ با استان های منطقه البرز جنوبی و نیز در پیوند با استان های همسایه، جایگاه بسیار مهمی در میانکنش های تنگاتنگ کارکردی اقتصادی و اجتماعی و مبادله نیروی انسانی و گردشگر خواهد داشت.

2 پیوست‌ها
166104 مشاهده