پرش به محتوا

نمایش محتوای وب

 قوانین و مستندات مربوط به توسعه و پیشرفت استان سمنان

  ارزیابی توسعه و پایش منطقه ای فضایی استان سمنان

اداره کل ها، سازمان ها و شرکت های مرتبط با امایش سرزمینی با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی.

در مورد ساترا بیشتر بدانید...

سازمان برنامه بودجه کشور

به عنوان متولی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش، در 31 استان و دستگاه های کشوری مستقر نموده و راهبری می نماید.

ادامه مطلب
مفاهیم و تاریخچه

مختصری از تعاریف، مفاهیم و تاریخچه سامانه ارزیابی کشور و رصد آمایش

ادامه مطلب
اخبار

اخبارمرتبط با ساترا استان و نظام شاخص های توسعه ملی

ادامه مطلب